De Dialoog

Er wordt vaak gesproken over de medewerkers, maar nog niet voldoende met de medewerkers. Het gevaar wat hiermee gepaard gaat is dat beleid dat op deze manier wordt opgesteld vaak ten koste gaat van de werkmotivatie van de medewerkers. Door als bestuur met de medewerkers in gesprek te gaan middels de dialoog kan samen worden nagedacht over de toekomstige veranderingen en innovatie die nodig is om met deze veranderingen om te gaan. Dit gesprek wordt met de plenaire dialoog op een laagdrempelige manier gefaciliteerd.

De dialoog wordt ingestoken op basis van stellingen die zijn geïnventariseerd tijdens de workshop zelfregie en op basis van de beleid & strategie analyse. De verzamelde data naar aanleiding van de stemming op de stellingen wordt middels diagrammen ter plekke inzichtelijk weergegeven. De dialoog die daarop volgt wordt geleid door een ervaren dagvoorzitter die scherp inspeelt op de aan de oppervlakte gekomen uitdagingen, zowel op basis van de resultaten uit de workshop als op basis van hetgeen ter plekke wordt ingebracht.

Opzet:

  • Kickoff: De dagvoorzitter opent de Dialoog en legt het programma uit.
  • Interactieve stemming: Er worden plenair stellingen gepresenteerd. Een deel van de stellingen zijn standaard stellingen geformuleerd door de experts van SMO. Andere stellingen zijn specifiek toegespitst op de deelnemende organisatie en haar uitdagingen op basis van de input uit het bestuur. Medewerkers en bestuurders brengen via een applicatie hun stem uit op de stellingen. De resultaten worden geanonimiseerd, maar verschillen of overeenkomsten tussen de stemmen van beleidsmakers en medewerkers worden wel weergegeven en direct zichtbaar gemaakt met diagrammen. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de staat van de organisatie, belangrijke trends, en de benodigde voorbereiding op de toekomst. 
  • Dialoog: Aan de hand van de resultaten van elke stelling wordt actief de dialoog tussen de aanwezigen gefaciliteerd. Opvallende uitkomsten en algemene thema’s en problematiek worden verder besproken en verhelderd, waarbij door de dagvoorzitter wordt ingespeeld op de verbinding tussen medewerkers en bestuurders. Als de tijd het toelaat, worden de meest relevante onderwerpen tevens in kleinere groepen verder besproken. De Dialoog creëert een unieke setting waarbij verschillende partijen binnen de organisatie dichter tot elkaar komen.
  • Gevraagde tijdsinvestering organisatie: 2 tot 3 uur, deelname van bestuurders en hoofden P&O.

“De dialoog setting creëert nieuwe mogelijkheden, want als we niet met de medewerkers in gesprek zijn komen we niet tot de oplossing” 

 (Hoofd P&O - Zorg - Lelie Zorggroep)

Resultaten:

  • Verbeterde synergie binnen de organisatie
  • Inzicht voor het organisatiebestuur in de beleving van het gevoerde beleid.
  • Nieuwe of versterkte verbindingen tussen zowel medewerkers van verschillende afdelingen als tussen bestuur en medewerker.
  • Vergroting autonomie van de medewerker door ze een rol en inspraak te geven (middels de dialoog) bij de totstandkoming van actiepunten ten opzichte van het gevoerde beleid.
  • Verbeterd draagvlak voor het gevoerde personeelsbeleid of voor de op handen zijnde wijzigingen.
  • Resultaten gepresenteerd in een verslag dat de belangrijkste bevindingen per fase inzichtelijk maakt.

 

“Door de dialoog heb ik voor het eerst de kans gehad om op een laagdrempelige manier met het bestuur te kunnen spreken, hierdoor voelde ik me eindelijk gehoord” 

(Zorgmedewerker Maasstad Ziekenhuis)